1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนเทศบาล 84 และถนนเทศบาล 84 ซอย 6 ภายในชุมชนดอนงิ้ว


กองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเทศบาล 84 และถนนเทศบาล 84 ซอย 6 ภายในชุมชนดอนงิ้ว ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน(ภายใต้กลุ่มงานแผนงาน/โครงการพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นระดับพื้นที่) ซึ่งได้มีการประชุมประชาคม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติประชุมให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด และอำนวยความสะดวกในการสัญจรแก่ประชาชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองช่าง
Secured by Siteground Web Hosting