1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองนครพนม ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี และต้อบรับพนักงานเทศบาลโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, ดร.ธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองนครพนม นำโดย นายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี ซึ่งได้นำคณะหัวหน้าส่วนการงาน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงานท้องถิ่น พร้อมกันนี้ยังได้ให้การต้อนรับ นางสาวปริยา วงศ์กาฬสินธุ์ ซึ่งย้ายจากเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองการเจ้าหน้าที่
Secured by Siteground Web Hosting