1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมตรวจสุขภาพแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามสิทธิประกันสังคม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพแก่พนักงานเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคม โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มาให้บริการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ ได้แก่ วัดความดัน ตรวจเลือด และเอ็กซเรย์ปอด   
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting