1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมรับการคัดเลือกประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารการจัดการที่ดี (Good Governance :GG) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเครือข่าย อสมและผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1  เข้าร่วมรับการคัดเลือกประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารการจัดการที่ดี (Good Governance :GG) ประจำปีงบประมาณ 2565 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings) โดยได้นำเสนอวิดิทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารจัดการที่ดี ทั้ง 5 ด้าน  และโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ และโครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting