1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสะพาย ในชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล นำพนักงานครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้แก่ นางสาววิศัลย์ศยา พาพรหม โรงเรียนเทศบาลวิชาชาติ , นายสมนึก น้อยวรรณะ โรงเรียนเทศบาลวิชาชาติ ,นางแสงดาว น้อยวรรณะ โรงเรียนเทศบาลวิชาชาติ , นายจรัส หาคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ , นายสุธี ชูเกษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ และนางเจนจิรา แก้วคำแสน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสะพาย ในชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปีพุทธศักราช 2564ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ผู้กระทำความดี ความชอบอันปฏิบัติงานราชการที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้วยความอุตสาหะ มีความจงรักกักดีต่อสถาบันหลักของชาติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองที่ดี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting