1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Environmental Health Accreditation : EHA ประจำปี 2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี , ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Environmental Health Accreditation : EHA ประจำปี 2565 ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นำโดยนายนิสิต อินลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐาน EHA:4001 การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป และมาตรฐาน EHA:4003 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน ซึ่งเทศบาลเมืองวารินชำราบได้ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพ EHA ทั้ง 2 มาตรฐาน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting