1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รับการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ระดับประเทศ ประจำปี 2565 รอบตัดสิน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ เพื่อตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ระดับประเทศ ประจำปี 2565 รอบตัดสิน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ สำหรับการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจังหวัดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดสกลนคร โดยวันนี้จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการตรวจพิจารณาในรอบตัดสิน เพื่อจัดลำดับจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดดีเด่น ตามเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการข้างต้น จึงได้มีการจัดการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศเกียรติคุณให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด รวมถึงเป็นแบบอย่างให้จังหวัดอื่นๆ ดำเนินการณรงค์และบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Secured by Siteground Web Hosting