1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 จัดการอบรมโครงการ"ลูกรักษ์ฟัน รักษ์สุขภาพ ใส่ใจลูกน้อย ประจำปี 2565"

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 งานทันตสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางอัจจิมา บุญส่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้จัดการอบรมโครงการ"ลูกรักษ์ฟัน รักษ์สุขภาพ ใส่ใจลูกน้อย ประจำปี 2565" ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กกลุ่มปฐมวัยได้ตระหนัก และมีทัศนคติที่ดีในด้านทันตสุขภาพ ตลอดจนมีความรู้ในการดูแลทันตสุขภาพของเด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น 45 คน พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจากนางอัจจิมา บุญส่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน และนางจุฬาภรณ์  จันทรศรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯ

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting