1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 สำหรับวาระในการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี

พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ ขออนุมัติกันเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  สภาเทศบาล
Secured by Siteground Web Hosting