1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้เข้าอบรมสัมมนาการจัดการมูลฝอยอย่างรู้ค่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

  คณะผู้เข้าอบรมสัมมนาการจัดการมูลฝอยอย่างรู้ค่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ  วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะผู้เข้าอบรมสัมมนาการจัดการมูลฝอยอย่างรู้ค่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดโดยศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างยั่งยืน ระหว่าง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีน.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางธิติมา  โคตรุโร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กล่าวให้การต้อนรับ และนายนิติพันธ์  แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้นำคณะผู้เข้าอบรมฯเยี่ยมชมส่วนต่างๆของ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting