1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ 5 ตำแหน่ง หัวหน้าปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการสถานศึกษา,นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ,พญาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลใหม่ซึ่งได้รับโอน ย้ายมาใหม่ใน 5 ตำแหน่ง ได้แก่ นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าปลัดเทศบาล โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี, นายวีระชาติ สานุสันต์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รับโอนย้ายมาจากโรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวกชชัญณัช ร่วมสุข นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว , นางสาวกัญญาภัทร แหล่งหล้า พญาบาลวิชาชีพชำนาญการ โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  และนางสาววิภาดา ทรวงชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการเริ่มต้นสถานที่ทำงานใหม่ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองการเจ้าหน้าที่
Secured by Siteground Web Hosting