1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมติดตามวางแผนระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม และกองช่าง ได้ดำเนินการประชุมวางแผนระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยทีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจความเสียหายเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Secured by Siteground Web Hosting