1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทม.วารินชำราบ จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 "หลักสูตรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทาน"


ทม.วารินชำราบ จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 "หลักสูตรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทาน" เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 ขึ้น ณ หอประชุมประชาวาริน ในหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทาน เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ  รวมถึงเพื่อเป็นการรวมกลุ่มเรียนรู้อาชีพให้สามารถพึ่งพาตนเองและเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชนรวมถึงประชาชนยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และคณะสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ และยังได้รับเกียรติจากอ.พรวิไล สุวรรณโชติ จากวิทยาลัยอาขีวศึกษาอุบลราชธานี และคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้วันชัย  ชัยโยดม  ภาพ/ ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting