1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศเทศบาลวารินชำราบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
1. ชุมชนหนองตาโผ่น รายชื่อคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่ง
1. นางธนวรรณ บุญล้ำ ประธานกรรมการชุมชน
2. นายวิทยา กระบวนศรี รองประธานกรรมการชุมชน
3. นางดวงเพ็ญ พรหมอ่อน กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
4. นางบุปผา เขื่อนแก้ว กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
5. นางบุญเพ็ง ศรีวงษา กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
6. นางเพ็ญศรี พูลประสม กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. นางสมปอง จ่านันท์ กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
8. นายมงคล เชื้อทอง กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
9. นางรัตนาภรณ์ ภูธร กรรมการเลขานุการชุมชน
2. ชุมชนต้นแต้ รายชื่อคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่ง
1. นายไพรี บุญห่อ ประธานกรรมการชุมชน
2. จ.ส.อ. ประคอง กระต่าย รองประธานกรรมการชุมชน
3. นายประดิษฐ์ บุญเรือง กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
4. นางไพรวัลย์ ดวงแก้ว กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
5. นางสวรรค์ สุทธิโสม กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
6. นางสาวฉวีวรรณ เบ้าสุวรรณ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. นางปราณี มูลจิตร์ กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
8. นางแจ่มศรี ดวงแก้ว กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
9. นางทำนอง ทองเทพ กรรมการเลขานุการชุมชน
3. ชุมชนหนองบก รายชื่อคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่ง
1. นางยุภาวดี เทพมงคล ประธานกรรมการชุมชน
2. นางประไพ อรรถบลยุคล รองประธานกรรมการชุมชน
3. ร.ต. สมร ยวนใจ กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
4. ร.ต.ต. ปุ้ย ทองสุทธิ์ กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
5. นางจันทร์ฉาย แสนศรี กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
6. นางวิภาวรรณ อุมา กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. นายสุดตา สิงทา กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
8. นายสังกาศ เฉียบแหลม กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
9. นางพวงผกา เฉียบแหลม กรรมการเลขานุการชุมชน
4. ชุมชนกุดเป่ง หมู่ 6 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่ง
1. นายสมัย สุวะมาส ประธานกรรมการชุมชน
2. นางณัฐกานต์ เลือกสรรค์ รองประธานกรรมการชุมชน
3. นายสมใจ ศิริวรรณ กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
4. นางจันทร กัญญาพันธ์ กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
5. นายสุภาพ มีธรรม กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
6. นางสมหมาย สรรพวุธ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. นายเอกลักษณ์ วงษ์ช่าง กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
8. นายวิเชียร ชาวเรณู กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
9. นางรัตนา ศรีบุตร กรรมการเลขานุการชุมชน
5. ชุมชนชลประทาน รายชื่อคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่ง
1. นายสัญญา ตั้งศิโรรัตน์ ประธานกรรมการชุมชน
2. พ.ท. ผาดโผน นวะพิฒ รองประธานกรรมการชุมชน
3. จ.ส.อ. รัตนะ ชลธี กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
4. นายนาค จีราระรื่นศักดิ์ กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
5. นางหนูพิศ ศรีสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
6. นางศศิธร แจ่มวัย กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. นายประสิทธิ์ สุทธิพันธ์ กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
8. นางสาวยาใจ อรรถเวทิน กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
9. นายเฉลิมพร ประมูลพงศ์ กรรมการเลขานุการชุมชน
6. ชุมชนอยู่เย็น รายชื่อคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่ง
1. นางสุวรรณี อุดมผล ประธานกรรมการชุมชน
2. นางหนูจันทร์ แสงคำ รองประธานกรรมการชุมชน
3. นายสมศักดิ์ กิ่งสันเทียะ กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
4. นายผ่าน ดวงโสภา กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
5. นางกนกธร สายเนตร กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
6. นายคำดี ดาผา กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. นายโจม จำปา กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
8. นางเฉลิมพร ภาษิต กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
9. นางรำพรรณ พันธ์แสน กรรมการเลขานุการชุมชน
7. ชุมชนคำน้ำแซบ รายชื่อคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่ง
1. นายณัฐกิตติ์ ยิ่งถาวร ประธานกรรมการชุมชน
2. นายธนเดช บัณฑิตสูง รองประธานกรรมการชุมชน
3. นายตรัยคุณ บุญไพศาลสวัสดิ์ กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
4. นางสาวอรวรรณ สร้อยนาค กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
5. นางสาวปัทมา มูลฑมาตย์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
6. นางสาวเพ็ญศรี โสภากุ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. นางสาวจิตติมาพร สร้อยนาค กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
8. นายกิจฒิณัฏท์ พันธ์เฉย กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
9. นายอดิศร สร่างโศรก กรรมการเลขานุการชุมชน
8. ชุมชนหนองกอก รายชื่อคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่ง
1. นางบุญเพ็ง คุ้มผล ประธานกรรมการชุมชน
2. ร.ต. สัมฤทธิ์ ผลพิบูลย์ รองประธานกรรมการชุมชน
3. นางกอบกูล อินตะนัย กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
4. นายสมาน ตวงแก้ว กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
5. นางสาวดารา แสนสิทธิ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
6. นางจิราพรรณ กุลสนิท กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. นางสมบัติ เชื้อทอง กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
8. นางหฤทัย อุภัยพัด กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
9. นายปรเมศวร์ บุญกอง กรรมการเลขานุการชุมชน
9. ชุมชนห้าแยกวงกลม รายชื่อคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่ง
1. นายกงจักร รัตนศรี ประธานกรรมการชุมชน
2. นายสุรพงษ์ ศรีสมบูรณ์ รองประธานกรรมการชุมชน
3. นางวราภรณ์ อู่สมบัติชัย กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
4. นายยุทธนา พัฒนจารีต กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
5. นางอรนิตย์ มิ่งส่วน กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
6. นายสมพงษ์ จำรูญพงษ์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. นางภรณ์จินดา มรกฎ กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
8. นายทวีศักดิ์ คูณทรัพย์ กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
9. นายวิวัฒน์ สุระพัฒน์ กรรมการเลขานุการชุมชน
10. ชุมชนวัดผาสุการาม รายชื่อคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่ง
1. นายสุชาติ วงศ์หาญ ประธานกรรมการชุมชน
2. นายสมจิตร สายสีโส รองประธานกรรมการชุมชน
3. นายสมนึก วงษ์คำ กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
4. นายสุทิน แก้วศรี กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
5. นายสง่า วรรณประภา กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
6. นางหนูสิน เล็งไธสง กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. นายประสิทธิ์ ทองกุล กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
8. นายเอกภพ กันทะมา กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
9. นางบุญกอง ไชยชนะ กรรมการเลขานุการชุมชน
11. ชุมชนบูรณะ รายชื่อคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่ง
1. นายจำนง ศิริกมลเสถียร ประธานกรรมการชุมชน
2. ร.ต. พูลศักดิ์ คำแก่น รองประธานกรรมการชุมชน
3. นายบัน นิพขันธุ์ กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
4. นางสมใจ พิลาทอง กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
5. นางวันเพ็ญ โลบุญ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
6. นางเทวี เมืองเหนือ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. นางรัศมี พิมพ์หงษ์ กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
8. นางทิพยา โพธิ์มั่น กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
9. นางอรทัยวรรณ จีนจำรัส กรรมการเลขานุการชุมชน
12. ชุมชนแสนสำราญ รายชื่อคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่ง
1. ร.ต. ประจักษ์ สง่าจิตร ประธานกรรมการชุมชน
2. นางอำพน หทัยเสถียร รองประธานกรรมการชุมชน
3. พ.ต. ทองดี หมื่นอินทร์ กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
4. นางพิศมัย ศรีโท กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
5. นางลออ แซ่ตั้ง กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
6. นางสาวอรุณรัตน์ ศรีสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. นายบุญหลาย วงษ์คำ กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
8. นางศิริวรรณ พลรัตน์ กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
9. นางอุทัย จำปาทอง กรรมการเลขานุการชุมชน
13. ชุมชนสุขสำราญ รายชื่อคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่ง
1. นายวิฑูรย์ชัย นามวงศ์ ประธานกรรมการชุมชน
2. นายสำราญ วาจาดี รองประธานกรรมการชุมชน
3. นายสมหวัง ศรีเมืองทอง กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
4. นางสาวสมหมาย นักรบ กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
5. นางบัณฑิตา ถึงแสง กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
6. นางอรุณ ยานะรมย์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. นางลัดดาวัลย์ สมบัติศิริ กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
8. นางบังอร จิตร์สายไหม กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
9. นายอุทัย วิเศษ กรรมการเลขานุการชุมชน
14. ชุมชนวัดวารินทราราม รายชื่อคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่ง
1. นางสมพิศ หงษ์พิพิธ ประธานกรรมการชุมชน
2. นายสถาพร จันทร์ศิริ รองประธานกรรมการชุมชน
3. นายธีรไนย เปรมปัญจเสฎฐี กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
4. นางอนงค์ลักษณ์ ทวียุทธศักดิ์ กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
5. นายสถิตย์ คำอ่อน กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
6. นางพรทิพย์ เมตตาประสพกิจ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. นางประคอง รอดภัย กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
8. นางสาวพัชรี ชาญบัณฑิตนันท์ กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
9. นายฤทธิไกร ดาวเรือง กรรมการเลขานุการชุมชน
15. ชุมชนกุดเป่ง หมู่ 16 รายชื่อคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่ง
1. นางคำปลิว นิติเศรษฐ์ ประธานกรรมการชุมชน
2. นายวิชัย ภาณะรมย์ รองประธานกรรมการชุมชน
3. จ.ส.อ.มนูญ พูลเพิ่ม กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
4. นางคำพูล พูนสวัสดิ์ กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
5. นางภณิดา พื้นผา กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
6. นายธีรศักดิ์ พื้นผา กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. นายไชยยนต์ ทองทศ กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
8. นายณัฐทพงศ์ ทองเหลือศิริ กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
9. นายอ้วน ปุยฝ้าย กรรมการเลขานุการชุมชน
16. ชุมชนบ้านสวนวาริน รายชื่อคณะกรรมการชุมชน ตำแหน่ง
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สุภโกศล ประธานกรรมการชุมชน
2. นายธนวัฒน์  วิโย รองประธานกรรมการชุมชน
3. นายเสรีชน  สายบุญ กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
4. นางสุดารักษ์  พละศักดิ์ กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
5.  นางทัศนีย์  โพธิ์ชะอุ่ม กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
6. นางวันเพ็ญ  กุลพันธ์ กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. นางสาวบัญญัติ  อาจเอี่ยม กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
8. นางสุวิมล  หว่างเทียน กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
9. นางสาวกรรณิการ์  เทพโยธี กรรมการเลขานุการชุมชน


  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting