1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี มามอบนโยบายถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในส่วนของการบรรยายได้รับเกียรติจากนายนพดล ธนธรรมสถิต ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ กุลนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, คณะผู้บริหาร รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่ตัวแทนชุมชนทั้ง 28 ชุมชน ณ หอประชุมประชาวาริน

ทั้งนี้ โครงการประกวดชุมชนดีเด่นมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนกลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัครแขนงต่างๆ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นและอาหารพื้นเมืองของชุมชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เสริมสร้างให้ชุมชนมีความสามัคคี มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยการจัดการประกวดชุมชนดีเด่นประเภทต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรักษาความสะอาด, ด้านการแสดงพื้นบ้านสืบสานประเพณีท้องถิ่น, ด้านอาหารพื้นเมืองของชุมชน และด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting