1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างอาสาสมัครแขนงต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมถึงยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และพลังใจในการทำงานแก่อาสาสมัครของเทศบาลเมืองวารินชำราบ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรค NCDs และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ประภัทร เลิศฤาชาชัย จากโรงพยาบาลวารินชำราบ และนายอนุสรณ์  ส่องแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting