1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเทศมนตรีมอบนโยบายการดำเนินงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2566


วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้มอบนโยบายการดำเนินงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2566 แก่หัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและหลักการดำเนินงานของเทศบาล อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะทำให้บรรลุเป้าหมายนโยบายโครงการวารินเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์ ส่องแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้

ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้เน้นยำให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองวารินทุกท่าน ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม อย่างเคร่งครัด และให้นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting