1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566 ในชุมชนหนองบก


วันที่ 21 มกราคม 2566 ณ ศาลาชุมชนหนองบก ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.จิตอาสา CG และ อสม.ชุมชนหนองบก จัดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566 แก่ประชาชนในชุมชนหนองบก โดยได้มีการตรวจคัดกรองภาวะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนที่มีความเสี่ยง การตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป การให้ความรู้และตรวจสุขภาพฟันในผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนโครงการฟันเทียมพระราชทาน และการคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 2-5 ปี ในโครงการวิจัยภาวะขาดสารอาหาร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแก่คนในชุมชน  เฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร่วมถึงสามารถส่งต่อการดูแลผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลวารินชำราบได้ทันท่วงที

ภาพโดย ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting