1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลใหม่ซึ่งได้รับโอน ย้ายมาใหม่ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา และเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลใหม่ซึ่งได้รับโอน ย้ายมาใหม่ใน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นายสันติศักดิ์ แสวงทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  และนายณัฐพงศ์ ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในการเริ่มต้นสถานที่ทำงานใหม่ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการเจ้าหน้าที่
Secured by Siteground Web Hosting