1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหาดสวนสุข (ซอยแยกถนนเทศบาล 74)


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล, นายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชุมชนหาดสวนสุข ในการจัดทำโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนหาดสวนสุข (ซอยแยกถนนเทศบาล 74) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อประกอบการดำเนินโครงการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบรายการให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นประโยชน์สูงสุดประชาชนภายในชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีประธานกรรมการชุมชนหาดสวนสุข และชุมชนหาดสวนสุข 1 พร้อมภาคประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของชุมชนหาดสวนสุข (ตามบัญชีรายชื่อตามเอกสารรายงานการประชุม) เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น จากการประชุมร่วมได้ผลสรุป คือที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เทศบาลเมืองวารินชำราบดำเนินการตามที่เสนอ ซึ่งเทศบาลเมืองวารินชำราบจะได้นำผลสรุปที่ได้จากการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปดำเนินโครงการต่อไป รายละเอียดตามรายงานการประชุม


งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองช่าง
Secured by Siteground Web Hosting