1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคมจัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กลุ่ม 3 วัยต้านภัยยาสพติด) ประจำปี 2556

วันที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (กลุ่ม 3 วัยต้านภัยยาสพติด) ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน  และกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ให้เล็งเห็นความสำคัญของพิษภัยยาเสพติด สามารถป้องกันตนเองและลูกหลานไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวยาเสพติด รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว และชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้ารส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอ.มงคล  ศรีทองพิมพ์ และนายศิลารักษ์  เขียวสนาม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องความรู้สึกใต้สำนึก จากนั้นในวันที่ 6 กันยายน ทางเทศบาลจะนำคณะผู้เข้ารับการอบรมไปฝึกปฏิบัติธรรมยังวัดป่าส่วางวีระวงศ์


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว /ภาพโดยณัฐพล  ทิพยรส, วันชัย  ชัยโยดม    งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting