1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2556 "การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ"

   พิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2556 "การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ"  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2556 "การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ" โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งได้รับเกียรติจากนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการเสริทสร้างประสบการณ์และความรู้แก่พนักงานนำมาพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน กระตุ้นให้มีการปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งการอบรมฯในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุวินัย จันทร์ทิพย์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องราวร้องทุกข์ และนายธีระศักดิ์ อุดมโรจนทรัพย์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานท้องถิ่นจ.อุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  โดยภายหลังจากการอบรมครั้งนี้ทางเทศบาลจะได้นำพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเดินทางไปศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการรักษาทรัพยากรทางน้ำของจ.สมุทรปราการ และจ.เพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 12 -16 กันยายน 2556ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว / วันชัย  ชัยโยดม, ณัฐพล  ทิพยรส  ภาพ    งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting