1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบรับการตรวจหาสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ตามแผนยุทธการ "จังหวัดอุบลราชธานีปลอดยาเสพติด" ประจำปี 2566


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับการตรวจตรวจหาสารเสพติด ตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนของรัฐบาล ภายใต้แผนยุทธการ "จังหวัดอุบลราชธานีปลอดยาเสพติด" ประจำปี 2566 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ในกิจกรรมกวาดบ้านสีขาว โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ นำโดย นางอรุณรัตน์ นันทบุรมย์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ เข้าตรวจหาสารเสพติดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 ซึ่งผลจากการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดในพนักงาน  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะบุคลากรของรัฐทุกคน และรายงานผลการตรวจให้ทราบทุกเดือน จนกว่าจะสิ้นสุดยุทธการ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting