1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผังเมืองและพัฒนาเมืองสำหรับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ


  วันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายนิวัตร ชูสมุทร ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผังเมืองและพัฒนาเมืองแก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้มีวิทยากรมาให้ความรู้ ได้แก่ นายวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาฯ ในเรื่องประสบการณ์ในงานบริหารจัดการด้านผังเมืองและองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนายชาญชัย พลศรี ผอ.ปปช.อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ มะแม้น จนง.ป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับปปช. ซึ่งภายหลังจากการอบรมในครั้งนี้ทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานดด้านการวางผังเมือง ณ ประเทศญี่ปุ่น


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ ภาพโดยณัฐพล  ทิพยรส, วันชัย  ชัยโยดม  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting