1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมหารือกับผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์ชุมชนท่าบ้งมั่ง


วันที่ 15 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นางทิพวัน เกตุสิริ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ลงพื้นที่ประชุมหารือกับคณกรรมการชุมชนท่าบ้งมั่ง และผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์ชุมชนท่าบ้งมั่ง ในการกำหนดแนวทางการพพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร และแผนการรักษาความสะอาดจากการแปรรูปเนื้อสัตว์ รวมถึงหารือค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขนซากสัตว์  พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุมชน และผู้ประกอบการ เพื่อให้กิจการแปรรูปเนื้อสัตว์ในชุมชนท่าบ้งมั่งมีความสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะทั้งในด้านสุขาภิบาลอาหาร และอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting