1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบราบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยได้รับเกียรติจาก นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ และนางธนพร กะนะหาวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting