1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมเตรียมการรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมการผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2566


วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยงานศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 3 แห่ง ได้จัดการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการรับสมัครผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง 28 ชุมชน เข้าร่วมการผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2566 โดยจะทำการคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  และความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นผู้สูงอายุต้นแบบของคนในชุมชน ซึ่งจะแบ่งการประกวดออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60-69 ปี, กลุ่มผู้สูงอายุ 70-79 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป พร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุภายในชุมชนให้แก่คณะกรรมการชุมชน และสมาชิกอสม.ที่สนใจได้รับทราบด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting