1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 3/2566


วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 3/2566 ตามโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  เพื่อช่วยเหลือและดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการกองทุนฯและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลระยะยาวสำหรับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและช่วยเหลือบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงนั้น ตามคำสั่งกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวาระการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566, รายงานสถานะด้านการเงินคงเหลือ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2566 ณ ปัจจุบัน (28 ก.พ. 66) เรื่องเพื่อพิจารณาในการอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคลและงบประมาณค่าใช้จ่ายดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ เทศบาลเมืองวารินชำราบ และการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน กรณีการทดแทนรายเสียชีวิต /ADL เกิน/ ย้ายที่อยู่ สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุนแล้วให้รับการดูแลระยะยาว (CM) และทางคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting