1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการพัฒนาครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มทักษะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 1

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการพัฒนาครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มทักษะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้การพัฒนาเด็กและนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ นั้นต้องอาศัยครูที่มีความรู้ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาและมีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนานักเรียน แนวทางในการพัฒนาการศึกษาซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและช่วงเวลา ได้รับเกียรติจากผศ.วรารัตน์ ธุมาลา และ อ.พัศมณฉัตร ปาคุต มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting