1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2566


วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นายธีระศักดิ์ สมสอาด ปลัดอำเภอ ผู้แทนปลัดจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนประชาคม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีลมพัดทำให้ต้นไม้ใหญ่โค่นล้มทับบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 1 ราย และพายุพัดหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ราย โดยจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังฯ กำหนดต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting