1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย พ.จ.อ.วชิรพงศ์ จิรพงษ์พรชัย หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข พร้อมด้วยนางจิระวดี  ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้เรื่องโรคต่างๆ และความรู้ด้านสุขภาพ และเฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์ โสดาภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting