1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมเตรียมการจัดงานประชุมทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่3/2556 วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2556

 ประชุมเตรียมการจัดงานประชุมทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่3/2556 วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2556  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร  นายกเทศมนตรีในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้เรียกประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเพื่อเตรียมการจัดงานประชุมทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่3/2556 ในระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2556 โดยในที่ประชุมได้มีการหารือกำหนดการและกิจกรรมในการประชุมฯ พร้อมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่3/2556


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ งานประชาสันพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting