1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566


วันที่ 7-10 มิถุนายน 2566 กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน แก่เพนักงานและเจ้าหน้าที่ โดยมีพิธีเปิดโครงการในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 มีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีโครงการ พร้อมด้วย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ,ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ และยังได้รับเกียรติจากนายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี , นางกาญจนาภรณ์ โสภวงค์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ และนายพลวัต วะสุขันธ์ นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นชำนาญการ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองการเจ้าหน้าที่Secured by Siteground Web Hosting