1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมหารือผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารทะเล ป้องกันปัญหาการปลอมปนฟอร์มาลีนในอาหารทะเล

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวเบญจวรรณ ผิวผ่อง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ,นางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ,นางสาวศิริมาส  สิทธิโชค นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวารินชำราบ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารทะเล ภายในตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อหาแนวทางดำเนินการป้องกันปัญหาการปลอมปนฟอร์มาลีนในอาหารทะเล ในการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารทะเลที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาล

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting