1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ยินดีต้อนรับผู้เช้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่3/2556

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็ตเตอร์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาลและคณะจากสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาต เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่3/2556 ในระหว่างวันที่  25 – 27   พฤศจิกายน  2556 ซึ่งสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นใน กลุ่มเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นได้มี ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบได้อย่างถูกต้อง      ทั้งนี้ กิจกรรมในการจัดประชุมประกอบด้วย กิจกรรมพิเศษส่งเสริมการท่องเที่ยว  การประชุมกลุ่มย่อยระหว่างประธานและเลขานุการสันนิบาตจังหวัด 20 จังหวัด  การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล การจัดงานเลี้ยงต้อนรับ และการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ณัฐพล  ทิพยรส ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting