1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย ตามหลัก 3Rs สู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามโครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมชุมชนขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย ตามหลัก 3Rs สู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามโครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมชุมชนขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในครั้งนี้ทุกท่าน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนของเรา เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนพดล ธนธรรมสถิต ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting