1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ทั้ง 3 แห่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5)

วันที่ 22 มิถุนายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ,นางสาวศิริมาส  สิทธิโชค นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ,นางสาวจุฑารัตน์ กะนะหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  และเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ทั้ง 3 แห่ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษาให้มีความสะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค และได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามกฏกระทรวงสาธารณสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting