1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 จัดการอบรมโครงการ"ใส่ใจสักนิด พิชิตฟันผุ" ประจำปี 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 งานทันตสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางอัจจิมา บุญส่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้จัดการอบรมโครงการ"ใส่ใจสักนิด พิชิตฟันผุ" ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทันตสุขภาพ ในเด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีฟันน้ำนมขึ้นครบและฟันแท้กำลังจะขึ้นในช่องปาก ให้มีสุขภาพช่องปาก ที่แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจากนายศตวรรษ ศรีสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ​  สำนักงาน​สาธารณสุข​อำเภอ​วารินชำราบ​งาน  มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting