1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหาร ในสถานีรถไฟ อำเภอวารินชำราบ

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวเบญจวรรณ ผิวผ่อง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ,นางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหาร ในสถานีรถไฟ อำเภอวารินชำราบ และได้มีการตรวจแนะนำทางด้านสุขาภิบาล เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้สะอาดปลอดภัย และผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภูบาลอาหาร”สถานที่จำหน่ายอาหาร” (ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561) ในสถานีขนส่งและสถานที่ท่องเที่ยว
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting