1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า จังหวัดนครราชสีมา ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร


วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, นางทิพวัน เกตุสิริ ผู้อำนวยการกองคลัง, นางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน จากองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายสุวรรณ โด่กระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการบริหารจัดการขยะ และเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนิติพันธ์ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว เป็นผู้บรรยายให้ความรู้  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่างสุขาภิบาล

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting