1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ภาพบรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง) ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการจัดการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง)  ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งในภาคเช้าเป็นการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง) ใน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองบก ณ ศาลาประชาหนองบกสามัคคี จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง และชุมชนหนองตาโผ่น ณ ศาลาชุมชนหนองตาโผ่น จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง ในภาคบ่าย เป็นการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง) ใน 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหาดสวนสุข 1 ณ ศาลาชุมชนหาดสวนสุข 1 จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง  ในการนี้นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล  ได้เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน ซึ่งบรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง) ทั้ง 3 ชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting