1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน และการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ไก้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลา ในการรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน และการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  

ทั้งนี้ ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ เผยแพร่วิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา และวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในตำบลหรือเทศบาลนั้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting