1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปี 2557


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปี 2557 โดยได้เชิญคณะกรรมการชุมชนและผู้แทนชุมชนจากทั้ง 28 ชุมชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมการอบรมฯเพื่อเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาความสามารถของชุมชนให้เป็น ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง และให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาสัมคม และเครือข่ายองค์กรชุมชน รวมทั้งยังเป้นการเชื่อมโยงความต้องการของชุมชนภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเองนี้จะได้นำไปบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลของ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตลอดจนชุมชนมีฐานข้อมูลแผนชุมชนที่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ สำหรับการอบรมโครงการฯในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางกาญจนา  ทวีวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีและคณะมาเป้นวิทยากร


งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting