1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ 5 ตำแหน่ง ใหม่ที่ได้รับโอนย้ายมา

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลใหม่ซึ่งได้รับโอน ย้ายมาใหม่ใน 5 ตำแหน่ง ได้แก่ นายสัมพันธ์ ศิริปักมานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี , นางสาวเกสรา ขันทวี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราณฎรและบัตรประจำตัวประชาชน รับโอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี , นางนงลักษณ์ ล้อมวงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โอนย้ายมาจากสำนักงานประจำศาลจังหวัดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,  นางสาวรภัสร์พร รุ่งสิริฤทธิเวทย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง จังหวัดศรีสะเกษ และนางสาวกอบกุล คุณสมบัติ ตำแหน่ง เจ้าหนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการเริ่มต้นสถานที่ทำงานใหม่ในครั้ง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองการเจ้าหน้าที่
Secured by Siteground Web Hosting