1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล จ.ขอนแก่น ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย น.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน  รองปลัดเทศบาล, นายวิเศษ  หิรัญเทศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, น.ส.สุนทรี  บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง, น.ส.วิชญา  อาจริยอาจอง รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, นางธิติมา  โคตรุโร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และพนักเทศบาล ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดููงานจากเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล จ.ขอนแก่น นำโดยนายไชยโรจน์ วันเพ็ชร นายกเทศมนตรีตำบลพระยืนมิ่งมงคล ซึ่งได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานและนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในการอบรมนั้นมีนายนิติพันธ์  แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เป็นผู้ให้ความรู้


งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting