1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการประชุมโครงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำงานคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล โดยอาศัยการทำงานแบบทีมสหวิชาชีพวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมโครงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำงานคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล โดยอาศัยการทำงานแบบทีมสหวิชาชีพ (Focus Group) ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ จัดโดยเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้การสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย เคหะบาล อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และนางสาววรรณา  อรัญกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาเป็นวิทยากร

ซึ่งโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมสหวิชาชีพถึงรูปแบบ และกระบวนการทำงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบลในแต่ละพื้นที่ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการฯ เพื่อสร้างกลไกในการประสานความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับการปกป้องและคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting