1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางสาวสุมุนทา  หาญวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันวิเคราะห์ Test Blueprint ข้อสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และข้อสอบ 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการศึกษาSecured by Siteground Web Hosting