1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามมาตรการและแนวทางของการปรับตัวและการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแผลงสภาพอากาศ (Climate change)

  ประกาศ/คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ
Secured by Siteground Web Hosting