1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Secured by Siteground Web Hosting