1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แนวทางการพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐของ "พนักงานจ้างตามภารกิจ" และ "พนักงานจ้างทั่วไป" ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการทุจริต พ.ศ.2561

  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ
Secured by Siteground Web Hosting